MŪSŲ VEIKLOS NUOSTATOS IR TIKSLAS

 

Mes esame ezoterikai. Žodis „ezoterinis“ (gr. esoterikos – vidinis, uždaras) taikomas žinioms, kurios tradiciškai yra slaptos, uždaros, prieinamos tik įšventintiesiems. Istorija rodo, kad žinios nuo seno buvo diferencijuojamos: vienos skirtos tik išrinktiesiems, kitos – visiems likusiems. Pavyzdys – Pitagoro mokymas. Viena jo dalis pasiekė ir mūsų laikus, kita – ezoterinė – buvo skirta tik Pitagoro mokyklos nariams. Istorija žino nemažai slaptų mistinių teologinių organizacijų, kurių pamatą sudarė slaptos žinios. Senasis hermetizmo mokymas, rozenkreicerių ir daugybė kitų ordinų davė pradžią ir šiandien egzistuojančioms slaptoms organizacijoms – masonų, iliuminatų ir kt.

Slaptos ezoterinės žinios turi ir savo tamsiąją pusę – jomis grindžiami slapti magiški ritualai. Paprastai jie atliekami tam tikrų mūsų visuomenės sluoksnių, grupių interesams tenkinti. Su jais susijęs žodis okultizmas (lot. occultus – slaptas, paslaptingas) jau seniai įgavo neigiamą atspalvį, nes tokie ritualai, tarnaudami vieniems, žaloja kitus, nieko neįtariančius žmones. Norėtume pabrėžti, kad žodis „ezoterinis“ tokios neigiamos prasmės neturi.

Beprasmiška šių žinių ieškoti akademiniame moksle, kurio turinys dėstomas mokyklų vadovėliuose, mokslinėje literatūroje, kituose informacijos šaltiniuose. Savo doktrinas pateikia ir įvairios religijos, formuojančios žmonių pasaulėvaizdį. Jų su mistika sumišusios dogmos ir tikėjimo tiesos užvaldžiusios milijardų mintis. Tačiau tikros žinios, galinčios atverti žmonėms akis, pakeisti jų pasaulėžiūrą, sąmonę, padėti susigaudyti šiame pasaulyje ir savyje, prieinamos tik nedaugeliui.

Kaip jau supratot, tas pačias žinias (kaip ir virtuvinį peilį) galima panaudoti ir gėriui, ir blogiui. Bet kas yra gėris ir blogis? Paprasta logika sako, kad gėris vieniems gali virsti blogiu kitiems. Į šį seną filosofinį klausimą atsakė mūsų tautietis, gimęs Lietuvoje, bet gyvenęs ir dirbęs Rusijoje, Jonas Gervė. Šio klausimo sprendimas reikalauja tikrų gėrio ir blogio kriterijų. Pasak J. Gervės, tokie kriterijai yra mūsų tikrovės evoliucijos principai ir pagrindinė taisyklė, kurios griežtai laikosi šviesios kosminės civilizacijos: laisvės principas – kiekviena civilizacija, kiekvienas individas turi teisę, niekieno nevaržomas, pasirinkti savo gyvenimo bei evoliucijos kelią. Tačiau norint jį pasirinkti, reikia turėti visą tam tikslui reikalingą informaciją. O ši, kaip minėjome, nuo žmonių slepiama, paliekant galimybę jais manipuliuoti. Akivaizdu, kad žinios išlaisvina žmogų, kuris klaidžioja tamsoje, ieškodamas savojo kelio į šviesą.

Iš esmės jau atsakėme į klausimą, kodėl ezoterinės žinios plačiajai visuomenei yra tabu. Juk jos padeda įgyti pranašumą prieš kitus ir galimybę valdyti, t. y. suteikia neformaliąją valdžią. Slaptomis žiniomis grindžiamos psi-technologijos, visas jų rinkinys. Kai kurios technologijos kilusios iš tamsiųjų ateivių, kurie Žemėje turi savų interesų, pvz., išmaniosios dulkės (angl. smart dust). Visos jos, veikdamos žmonių sąmonę, sudaro galimybę valdyti ir prognozuoti jų elgesį. Dar pridėkime oficialiosios žiniasklaidos melą ir dezinformaciją...

Ezoterinė informacija reikalauja apsispręsti dėl jos panaudojimo. Todėl po tokios ilgos įžangos teigiame, kad mūsų pamatinė veiklos nuostata – gyventi ir dirbti, nepažeidžiant mūsų pasaulio laisvės ir evoliucijos principų. Būtent tokia nuostata suteikia galimybę išvengti galimos žalos kitam žmogui, gyvam padarui ar gamtai sudėtingame žmogaus ir tikrovės sąveikos procese.  

Gyvename ypatingu laikotarpiu – evoliucijos šuolio sąlygomis. Drastiški evoliuciniai procesai vyksta ne tik Žemėje, bet ir visoje Visatoje. Iš Kosmoso gelmių į Žemę ateina naujos energijos. Nuolat aukštėja Žemės generuojamų energinių vibracijų dažnis, keičiasi klimatas. Neapsiriksime pasakę, kad Žemę, žmoniją šiuo metu stebi visa Visata. Šviesios jėgos nori mums padėti, tamsios – desperatiškai ir visokiais būdais stengiasi užkirsti mūsų kelią į laisvę.

Visi šie procesai atsispindi žmonių fiziologijoje, sąmonėje. Aukštėja kūno vidinės vibracijos, aktyvuojasi miegančios DNR struktūros, intensyvėja energiniai procesai – kūnas vaduojasi nuo negatyviosios energijos ir taršalų. O visuomenėje tarp šviesos ir tamsos jėgų vyksta nuožmi kova. Šios kovos baigtis priklauso nuo paprastų žmonių, kurie turėtų pabusti, supratę, kas iš tikrųjų vyksta, turėtų suprasti savo prigimtį ir stoti šviesos, gėrio bei evoliucijos pusėn.  

Mūsų tikslas – pagal išgales padėti žmonėms susigaudyti didžiuliame, iš visų pusių sklindančiame informacijos sraute, atskirti grūdus nuo pelų. Mūsų įsitikinimu, suvokta informacija, jau virtusi žiniomis, keičia žmogų iš vidaus, kelia jo sąmoningumą, mažina žmonių susiskaldymą ir galiausiai suteikia galimybę pereiti į kitą – aukštesnę žmonijos evoliucijos pakopą.  

Mūsų žinios ir praktiniai įgūdžiai leidžia mums teikti energinės korekcijos ir kt. paslaugas, po kurių žmogus susigrąžina prarastas struktūras, sielos fragmentus, atsikrato agresyviųjų programų, vampyrinių kanalų, gerėja jo sveikata, atsiranda daugiau jėgų, mažėja biologinis amžius. Esame parengę originalias metodikas, kurios labai greitai, kartais net akimirksniu, harmonizuoja žmogaus fiziologijos sistemų, organų veiklą. Laikai keičiasi: jei prieš kelerius metus sveikatingumo praktikos ar meditacijos trukdavo mėnesius ir metus, tai dabar viskas vyksta nepalyginti greičiau.  

Kas yra didžiausias žmogaus turtas? Neabejojame, kad dauguma atsakytų „sveikata“, „gyvybė“. Tačiau, mūsų nuomone, didžiausias turtas yra žmogaus siela – dvasinis jo sandaros lygmuo. Būtent siela žmogų daro žmogumi, Kūrėju, jam suteikdama dvasinių savybių. Be to, ji visokeriopai žmogų palaiko, jam tiekdama energijos, minčių, koreguodama jo elgesį. Todėl ir mirtis nėra baisi, nes po fizinio kūno mirties siela renkasi savo eilinės inkarnacijos būsimus tėvus. Taigi žmogaus, kaip individo, evoliucija nenutrūksta. Būtent todėl siela visuomet būna tamsiųjų jėgų taikinyje. Ištraukta siela palaiko jau ne jos šeimininką, bet tamsiuosius plėšikus. Besielis žmogus jau kitoks, jis praranda dvasines savybes, jo veiksmus dažniausiai valdo naudos kriterijus „apsimoka-neapsimoka“. Tokį žmogų jau palaiko ne siela, bet tamsieji, kurie juo ir manipuliuoja. Bet svarbiausia – po mirties nutrūksta žmogaus evoliucija, nes jo siela lieka įkalinta ir neaišku, ar kada nors bus išvaduota.  

Mūsų pagrindinis darbo instrumentas – mintis, jos galia. Tačiau norėtume pabrėžti, kad viskas priklauso nuo paties žmogaus, jo ryžto, noro keistis, susigaudyti šiame pasaulyje. Ir dar – ieškantis visuomet suranda savąjį kelią.  

Kviečiame bendrauti, vienytis ir tobulėti!